Home|Ledenservice|
Disclaimer en privacy

De website www.vso.be, hierna VSO-site genoemd, is eigendom van het Verbond Sociale Ondernemingen vzw, met maatschappelijke zetel Diksmuidelaan 50 te 2600 Berchem, hierna VSO genoemd.
De toegang tot en het gebruik van de VSO-site is kosteloos, doch houdt de kennisname en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de volgende mededelingen en voorwaarden.
Indien u de nadere regels en voorwaarden voor het gebruik van de VSO-site niet aanvaardt, gelieve u deze site onmiddellijk te verlaten.

Doel van de VSO-site

De VSO-site heeft ondermeer en hoofdzakelijk tot doel
- het bieden van beleids- en beheersinformatie, zowel aan leden als niet-leden van de VSO-federaties, inzonderheid inzake werkgeversmateries
- het voorstellen van het VSO en zijn werking.
Alle informatie op de VSO-site (of op de websites waarnaar de VSO-site doorverwijst), is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten bij de VSO-federaties raadplegen.
Op of via de VSO-site ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang.
De inhoud van de VSO-site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de VSO-site

Het VSO besteedt veel aandacht en zorg aan de VSO-website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan het VSO niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
Als de op (of via) de VSO-site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het VSO de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de webmaster van de VSO-site.
Het VSO spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het VSO kan echter niet garanderen dat de VSO-site volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.
Het VSO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de VSO-site of van de op of via de VSO-site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Ledenservice

De leden van de VSO-federaties hebben toegang tot informatie die hun specifiek aanbelangt. Hiertoe dienen zij het registratieformulier volledig in te vullen en een wachtwoord op te geven. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en mag niet aan derden gegeven of ter beschikking worden gesteld. Indien de gebruiker deze voorwaarde niet naleeft of in geval van ander misbruik behoudt het VSO zich het recht voor om de betrokken gebruiker(s) de toegang tot de VSO-website gedeeltelijk of volledig, tijdelijk of permanent te ontzeggen.

Bescherming van persoonsgegevens

Het VSO hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Veel informatie is op of via de VSO-site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Het VSO geeft u daarbij de volgende garanties:
- Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
- De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
- Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
- U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te (laten) verbeteren. Hiertoe klikt u op <Profiel bewerken> in de menubalk bovenaan, of neemt u contact op met de webmaster van de VSO-site.
- Het VSO treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
De VSO-site kan gebruik maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de computer te herkennen bij een volgend bezoek en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de VSO-site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het VSO beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
Het VSO aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.
Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de VSO-site, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de webmaster van de VSO-site.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de webmaster van de VSO-site.
Het VSO behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan het VSO bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Het VSO wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Het VSO mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
U stemt ermee in dat het VSO de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

<<  Vorige

Alle rechten voorbehouden - DISCLAIMER - Technische realisatie: HolonCom - Ontwerp: Rob Marcelis